PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dobó István Vármúzeum intézményvezetői (igazgatói) munkakör betöltésére

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata - a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben foglaltak alapján – pályázatot hirdet a Dobó István Vármúzeum intézményvezetői (igazgatói) munkakör betöltésére.

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időre szól, 2024. január 1-jétől - 2028. december 31-ig.

A jogviszony időtartama: 

Határozatlan időtartamú munkatörvénykönyv szerinti jogviszony. A kiíró biztosítja a nyertes pályázó részére határozatlan időre történő tovább foglalkoztatásának lehetőségét a vezetői jogviszony lejáratát követően, muzeális intézményi szakmai munkakörben, amennyiben a pályázó a pályázatról szóló döntés időpontjában az intézménnyel jogviszonyban áll.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 3300 Eger, Vár köz 1.

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:

A múzeum egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény szakszerű működését, az alapító okiratban meghatározott célkitűzések megvalósítását. Felelős a takarékos gazdálkodásért, a költségvetési előirányzat betartásáért; az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatott munkavállalók felett, képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat és más hatóságok előtt. Törekszik a fenntartói költségvetési támogatást kiegészítő pályázati források megszerzésére, növelésére.

Javadalmazás:

A munkabér és egyéb juttatások megállapítása az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezése alapján történik, a felek megállapodása szerint.

Pályázati feltételek: 

·       mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász vagy közgazdász szakképzettség

·       Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret

·       végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik

·       az állami vagy önkormányzati fenntartású kulturális intézményben a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése, a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 4. § (2) bekezdésében foglaltak szerint mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól az, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja

·       a pályázó büntetlen előéletű és nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményekben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

·       cselekvőképesség

·       magyar nyelv anyanyelvi szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, nyilatkozatok:

·       pályázó részletes szakmai önéletrajza

·       az iskolai végzettségről és szakképzettségről szóló nyilatkozat, amely tartalmazza az okiratot kiállító intézmény megnevezését, az okirat számát, az okirat kiállításának dátumát (az eredeti okiratot a pályáztatási eljárás során be kell mutatni)

·       szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok

·       vezetői gyakorlatot igazoló dokumentum,

·       az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

·       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványának adatait: okmányszám, kiállítás dátuma, erkölcsi bizonyítvány kérelem azonosítója (az eredeti okiratot a pályázati eljárás során be kell mutatni)   

·       az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja

·       a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

·       a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az igazgatói munkakör betöltése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

·       a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem állnak vele szemben az Mt. 2011.§-a szerinti összeférhetetlenségi okok

·       a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri

A pályázat benyújtásának határideje: A www.eger.hu honlapon történő megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban papír alapon 1 példányban a pályázó által aláírtan és 1 példányban elektronikus adathordozón kell benyújtani.

Postai úton, Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjének címzett borítékban EMJV Önkormányzata címére (3300 Eger, Dobó István tér 2.) történő megküldésével, vagy
Személyesen: Eger MJV Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán (3300 Eger, Dobó István tér 2. I. em. 3-4. iroda)
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Dobó István Vármúzeum intézményvezetői (igazgatói) állására”

A pályázat elbírálásának rendje: 

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg. A szakmai bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve és a kultúráért felelős miniszter egyetértése megkérésével Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt, Eger MJV Polgármesteri Hivatal Kabinet Irodája nyújt a kiss.renata@ph.eger.hu email címen és a +36 36 521 906-os telefonszámon.