Tájékoztató a kamerarendszerről

Tisztelt Látogatóink! Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy a Dobó István Vármúzeum területén elektronikus megfigyelő rendszert (térfigyelő, kamerarendszert) alkalmazunk.

Az elektronikus megfigyelő rendszert a Fegyveres Biztonsági Őrség tagjai kezelik.

Tájékoztatjuk, hogy a kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései alkalmazandók. Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt területre, helyiségbe, a jelen tájékoztató ismeretében bemegy.

A kezelt adatok köre: a vendégek a kép- és hangfelvételeken látszódó arcképmása, hangja.

Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a felvételeket a múzeum szerverszoba helyiségében található digitális rögzítő egységek 20 munkanapig tárolják.

A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a digitális rögzítő egységeken tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá.

A kamerák aktuális képének és felvételeinek megtekintésére jogosultak a Fegyveres Biztonsági Őrség vezetője, a szolgálatban lévő őrparancsnok, a Vármúzeum Igazgatója, vagy távollétében az általa megbízott személy.

A Dobó István Vármúzeum Fegyveres Biztonsági Őrsége által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

A rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti a Fegyveres Biztonsági Őrség.

Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.

Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, a kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a Fegyveres Biztonsági Őrség, ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy, személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet a Fegyveres Biztonsági Őrségtől. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is. Ezen kívül tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Tájékoztatjuk, hogy jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, továbbá, a Nemzeti Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Kamerával megfigyelt helyiségek:

Dobó bástya konferencia terem

Dobó bástya kiállítóterei

 

Kamerával megfigyelt területek:

Külső várfal sétány

„É” parkoló és bejárat

A vár belső területe

 

A kamerák elhelyezkedése:

Külső várfal sétány

„É” parkoló és bejárat

A vár belső területe