„Az egri hősök nyomában” - forgatókönyv pályázat

2022. 04. 26.

A Dobó István Vármúzeum „Az egri hősök nyomában” címmel forgatókönyv pályázatot hirdet, két kategóriában:

I. A pályázat célja, kategóriái:

A pályázat célja az I. kategóriában: az egri vár 1552.évi dicsőséges védelmét megismertető és népszerűsítő „újrajátszó” (re-enactment) előadás forgatókönyvének elkészítése.

A pályázat célja a II.kategóriában: a 16. századi egri vár mindennapi életét bemutató rövid, dramatizált jelenetek forgatókönyvének elkészítése, hagyományőrző előadások keretében. 

 

A pályaműtől elvárt szakmai követelmények az I. kategóriában: 

   Olyan forgatókönyv elkészítésére várunk pályaművet, ami az egri vár 1552. évi sikeres védelmének történeti kutatásokon alapuló bemutatására vállalkozik a „re-enactment”, az „újrajátszás” elveit, formáit, gyakorlatát felhasználva. A hiteles tudásátadást segítő látványos, közérthető és szórakoztató formában.

A forgatókönyv 35-40 perc időtartamú előadásra adjon programot. Ezen időtartamban:

 • adjon rövid áttekintést az egri vár szerepéről a török elleni védelmi rendszerben
 • adjon ízelítőt a kor hadviseléséről, fegyverzetéről, katonai viseletéről
 • térjen ki az ostrom történeti körülményeire
 • mutassa be az ostrom legismertebb történeti alakjait
 • szemléltesse az erőviszonyokat az ostrom idején
 • adjon áttekintést az ostrom lefolyásáról, annak legfontosabb mozzanatairól
 • jelenítsen meg olyan 75-120 hagyományőrző részvételével zajló harci jelenetet/jeleneteket, melyek részei lehettek az ostrom valós történetének is

 

A forgatókönyvvel szemben nem elvárás, hogy kronologikus formában haladjon végig az ostrom eseményein. Rövid párbeszédek, epizódok, egyéni bemutatók, vagy a néhány fő által előadott jelentektől kezdve a tömeges összecsapásokig bármilyen dramaturgiai módszer felhasználható az elvárt mondanivaló tolmácsolásához. 

A forgatókönyvnek hangsúlyozottan nem az Egri csillagok című regény, vagy az azonos című film valamilyen adaptációjának kell lennie. Sőt a regényes elemektől, alakoktól eltávolodva, a történeti hűséghez ragaszkodva, a történeti realitásokra kell összpontosítania. Valós történeti ismereteket kell közvetítenie, de erőteljesen támaszkodva az élményszerű ismeretátadásban rejlő lehetőségekre. 

 

A pályaműtől elvárt szakmai követelmények a II. kategóriában:

   Ebben a kategóriában olyan rövid forgatókönyv elkészítését várjuk, ami a 16. század közepi végvár hétköznapi életének elemeit mutatja be. A 15-25 perces dramatizált jelentek célja, 2-5 hagyományőrző szereplő részvételével, történeti kutatásokon alapuló ismeretek átadása a végváriak életmódjára, életkörülményeire, a katonák harcon kívüli mindennapjaira vonatkozóan. 

   Az előadás törekedjen a hiteles, de közérthető és szórakoztató formában történő ismeretátadásra. Ehhez jelöljön meg és használjon segédeszközöket, mint például viseleti vagy használati tárgyak, felszerelési darabok, öltözeti elemek. Néhány feldolgozásra alkalmas példa: a tűzgyújtás módja, eszközei, a világítás, az étkezés, közlekedés, a ház körüli „női-férfi munkák” játékok, társasági élet, vagy bármely olyan köznapi tevékenység, ami a korszakot nem ismerő látogató számára új, értékes információt közvetít. A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek a könnyed, humoros hangvételben elkészített munkák. 

 

II. A pályázaton való részvétel feltételei:

   A pályázaton részt vehet bármely nagykorú magyar állampolgár aki:

 

 • a kiírásban meghirdetett követelmények szerinti forgatókönyv elkészítésére vállalkozik,
 • a pályamű egyedüli alkotója, vagy több szerző (együttes vagy közös szerzők) esetén a szerzőtársaktól engedéllyel rendelkezik a szerzői jogok átruházására, és mindkét esetben a mű szerzői jogaival kizárólagosan rendelkezik, 
 • hozzájárul a pályamű nyilvánosságra hozatalához, 
 • a pályázat kiírójával felhasználási szerződést köt, melynek alapján a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó alkotás kizárólagos felhasználási jogát a jelen kiírás VIII. pontjában szereplő díjazás ellenében határozatlan időtartamra (a mű teljes védelmi idejére), minden korlátozás nélkül a pályázat kiírójára ruházza át, azzal, hogy a pályázat kiírója a felhasználási szerződés alapján jogosult különösen a mű korlátozásoktól mentes, térben és időben valamint a felhasználás módját tekintve korlátlan felhasználására, harmadik személy számára – akár ingyenesen, akár ellenérték fejében – történő korlátozástól mentes átruházására, többszörözésre, nyilvánosságra hozatalára, fordítására, terjesztésére és átdolgozásra, illetve a művel kapcsolatos egyéb szerzői jogok gyakorlására. 
 • Egy pályázó az I. kategóriában egy, a II. kategóriában több pályaművet adhat be.

 

III. A pályamű benyújtásával kapcsolatos etikai feltételek:

A Pályázó kizárólag olyan munkával pályázhat, ami korábban más pályázaton díjazásban nem részesült, bemutatásra nem került. Ezen feltétel megsértése a pályázatból történő kizárást – és az esetleges díjazást követő tudomásszerzés esetén a díj visszavonását – vonja maga után.

A pályázaton indulhatnak a Kiíró munkatársai, valamint ezen munkatársaknak a polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

 

IV. A pályaművek felhasználására vonatkozó megkötések:

A díjazásban részesített Pályaművek alkotóival szemben a Kiírót a Pályázóval szemben további szolgáltatásra, megvalósításra irányuló megrendelési kötelezettség nem terheli, vele szemben nem áll fenn egyéb vállalási kötelezettsége. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Kiíró részére átadott, a szakmai zsűri által díjazott Pályamű vonatkozásában a Kiírót a II. pontban részletezettek szerinti kizárólagos felhasználói jog illeti meg.

Azon Pályaművek vonatkozásában, amelyeket a Kiíró nem díjazott, Kiírót felhasználási jog nem illeti meg.

 

V. Pályázati kiírás módosítása:

Kiíró fenntartja jogot VI. fejezetben megadott határidők meghosszabbítására. Ezen módosítást a Kiíró az Egri vár honlapján illetve Facebook oldalán teszi közzé.

 

VI. Pályázati naptár:

Pályázat meghirdetése: 2022. április 26.

Pályaművek beadásának határideje: 2022. május 31.

Eredményhirdetés: 2022. június 15.

Díjak átadása: 2022. június 22.

 

VII. A pályamű benyújtására vonatkozó előírások:

Benyújtás elektronikus formában: 

A pályázó a Pályaművet, nem szerkeszthető pdf formátumban, a Pályázati jelentkezési lapot, a Pályamű benyújtásával kapcsolatos tudnivalók, valamint a GDPR-nyilatkozatot neve és e-mail címe megadásával, a varmuzeum@egrivar.hu e-mail címre küldheti meg, „Az egri hősök nyomában” tartalom megjelöléssel.

 

Benyújtás postai úton:

A forgatókönyvet nyomtatva, vagy elektronikus adathordozón, nem szerkeszthető pdf formátumban kiírva, az eredeti, aláírt pályázati dokumentumokkal együtt, postai úton is el lehet juttatni „Az egri hősök nyomában” jeligével a következő címre:

Dobó István Vármúzeum, Titkárság

3300 Eger, Vár köz 1.

A pályázat csak a mellékelt és kitöltött nyilatkozatok megküldésével együtt érvényes.

 

VIII. Pályázat értékelése:

A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el. A szakmai zsűri a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, a bírálatról jegyzőkönyv készül. A zsűri eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen Pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak. 

Az arra alkalmasnak talált forgatókönyvet a Kiíró a Végvári Vigasságokon bemutatni tervezi.

 

 

I. kategória díjai:

I.helyezett:          400.000 Ft

II.helyezett:         350.000 Ft

III.helyezett:        200.000 Ft

 

II. kategória díjai:

I.helyezett:          80.000 Ft

II.helyezett:         60.000 Ft

III.helyezett:        40.000 Ft

(A díjak bruttó összegek.)

 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy kategóriánként több pályaművet is díjazzon.

Az eredményekről a pályázókat 2022. június 17-ig értesíti a Kiíró.

 

Pályázati mellékletek

1.sz. melléklet: Pályázati adatlap

2.sz. melléklet: A Pályamű benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

3.sz. melléklet: Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (GDPR nyilatkozat)

 

A pályázati kiírás letölthető innen!

 


 

Eger, 2022. április 26.

 

 

Ringert Csaba

igazgató